Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR,

Poslanie:

Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

Téma:  (Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta

Hmyz je počtom druhov a jedincov najbohatšou triedou v živočíšnej ríši. Podľa štatistík je každý tretí živočích na Zemi hmyz. Je fascinujúci svojou rozmanitosťou, dokonalosťou a geniálnou organizáciou. Človek každodenne využíva hmyzie produkty ako sú napríklad med, vosk, propolis, včelia materská kašička, hodváb a mnohé iné. Hmyz je pre človeka životne dôležitý aj, preto že opeľuje rastliny, likviduje uhynuté organizmy, a nepriamo ovplyvňuje kvalitu pôdy, no v hmyzej ríši sa nájdu aj ľudskí nepriatelia, napríklad to môžu byť prenášače rôznych infekčných chorôb, parazity človeka, zvierat a rastlín. No väčšina druhov z hmyzej ríše len jednoducho svojou existenciou obohacuje živočíšnu ríšu na  Zemi.

Vaše súťažné príspevky môžu zobrazovať nielen samotných  zástupcov bohatej hmyzej ríše, ale vo svojich prácach môžete zachytiť ich zvyky, rituály, miesta, kde sa zdržujú, výjavy z ich života – usilovnú prácu, dojímavú starostlivosť o potomstvo v rôznych štádiách vývinu, nezištné delenie potravy, ale aj krutý boj o život.

Vyberte sa do prírody, pozorujte tieto drobné tvory v ich prirodzenom prostredí a pokúste sa prostredníctvom kresby, maľby, grafiky, fotografie, animovaného filmu a komiksu umelecky zobraziť očarujúci a nesmierne rozmanitý svet hmyzej ríše.

Organizácia a priebeh:

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor:   Slovenská agentúra životného prostredia

Spoluorganizátori:

Partneri:
Termín uzávierky súťaže:        31. marec 2017
Termín konania výstavy:          máj-jún 2017
Miesto konania výstavy:          Radnica, Banská Bystrica

Ceny ZELENÝ SVET 2017:

Ceny do súťaže venujú: vyhlasovateľ, organizátor, spoluorganizátori a partneri súťaže. Oceňujú sa vždy najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách a zároveň sa udeľuje hlavná cena súťaže.

Súťažné kategórie:

1. Kresba, maľba

       A) materské školy
       B) základné školy (CVČ, iné školské zariadenia)

                      - 1, stupeň
                      - 2, stupeň

        C) základné umelecké školy
                       - do 15 rokov  
                       - od 16 rokov

       D) špeciálne školy
                       - do 15 rokov
                       - od 16rokov

       E) stredné školy

2. Grafika, kombinované techniky

       A) materské školy 
       B) základné školy (CVČ, iné školské zariadenia)

                      - 1, stupeň
                      - 2,stupeň

       C) základné umelecké školy
                       - do 15 rokov
                       - od 16 rokov

       D) špeciálne školy
                       - do 15 rokov
                       - od 16rokov

       E) stredné školy

3. Detský animovaný film

       A) základné školy (CVČ, iné školské zariadenia)
       B) základné umelecké školy
       C) stredné školy

4. Čiernobiela a farebná fotografia

       A) základné školy (CVČ, iné školské zariadenia)
       B) základné umelecké školy
       C) stredné školy

5.  Komiks

       A) základné školy (CVČ, iné školské zariadenia)
       B) základné umelecké školy
       C) stredné školy

Technické podmienky:

V kategórii kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a komiks  - práce nerolujte a neprehýbajte. Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované ani na CD/DVD nosičoch. Formát práce – maximálne  A0.

V kategórii animovaný film zasielajte práce na nosičoch Betacam, miniDV, DVcam, DVD. Práce, ktoré nebudú zhotovené technikou animácie porota zo súťaže vyradí (napr. powerpointové prezentácie).

V kategórii čiernobiela a farebná fotografia je možné prihlásiť autorské klasické fotografie a digitálne fotografie v maximálnom počte 1 kus na jedného žiaka/študenta, minimálny rozmer A4 až A3. Do súťaže neposielajte fotografie, ktoré boli ocenené v iných súťažiach, fotografie so sporným autorstvom a fotografie, ktoré svojím obsahom odporujú základným princípom morálky a pravidlám etiky. Neposielajte fotografie na CD/DVD nosičoch a prostredníctvom e-mailu.

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže:

Každá z výtvarných prác musí mať na zadnej strane uvedené nasledovné náležitosti: názov práce, meno autora, autorov, adresu školy, meno pedagóga, e-mail adresu, vek autora a zaradenie do kategórie.
Súťažné práce musia  spĺňať technické podmienky uvedené vyššie (formát, kvalita, nosič) a musia byť zaslané v termíne do 31. marca 2017 na adresu organizátora súťaže.

Súťažné práce posielať s označením „ZELENÝ  SVET  2017“  na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

telefón: +421 48 4374 195
e-mail: zelenysvet@sazp.sk

Zaslaním  prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Slovenskou agentúrou životného prostredia. Práce doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené. Súťažné práce sa autorom nevracajú!